Thank you for your patience while we retrieve your images.


Karen Marshal

strongem /em/strongתצלום שחור לבן 30*40 ס"מstrongem`Between Girls` - Karen marshall/em/strongbr/strongemקרין מרשל /em/strongצלמת ניו-יורקית ומרצה במרכז הבינלא' לצילום באוניברסיטת ניו-יורק, מתעדת נרטיבים חברתיים בנוף האמריקני. בפרויקט הדוקומנטרי ארוך הטווח, אותו היא מכנה – 'בין בנות- מעבר לנשיות', עקבה strongemמרשל/em/strong אחר קבוצת נערותstrongem /em/strongמהמעמד הבינוני בניו-יורק, מאז היותן בנות 16 ועד היותן בנות 23. במהלך שני עשורים ומחצה, התחקתה מצלמתה של strongemמרשל/em/strong אחר גדילתן, השתנותן ואחר ההיבטים החברתיים והפסיכולוגיים המעצבים את אישיותן. העבודה, משמשת מחקר ויזואלי המתעד בין היתר גם ריטואלים הקשורים לעיסוק בדימוי הגוף ובקודי לבוש וחברה האופיניים למתבגרות. העבודה, מאירה נקודות בזמן של תקופת המעבר מילדות לנשיות תוך הצגת תקריב מרתק מתוך חייהן של נערות - נשים אלו.
Karen Marshal