Thank you for your patience while we retrieve your images.


Mali De-Kalo

strongמלי דה-קאלו /strongstrongMali De-Kalo/strongstrong"Untitled (three standing)", 2011-2012, שמן, אקריליק, על נייר משי. 140*170. /strongbr/strongemמלי דה-קאלו/em/strong מציירת, מצלמת, מפתחת, מציגה, מאירה, חוקרת, עוקבת, בוחנת, יוצרת, מערכת יחסים עם ילדיה. ממבטה של אם. אם אמנית. על גבי ניירות משי ענקיים שבריריים ופגיעים עליהם היא מורחת שכבות של צבעי שמן נוזליים על גבי אקריליק היא רושמת, "מסמנת ומקבעת" את דמויות בנה ושתי בנותיה. "כשאני עובדת על מצע של נייר משי האסטרטגיה הציורית המאפיינת את העבודות היא של סימון וקיבוע הדמויות, אבל גם של אפשרות הנזילה, התאדות או התפרקות, אשר לעיתים מייצרת תחושה של אובדן ופגיעות. במקרה של נייר משי, המצע עצמו פגיע, שביר, ונושא את אפשרות ההתפוררות." מתוך האדום הבוער שעוד רגע יעלה באישו את נייר המשי הפגיע, עולים, גחים, ילדיה. לבושים לא לבושים, רואים לא רואים, ניצבים לא ניצבים הם נוטפים אל פני הציור מבקשים את זהותם בתוך מערכת יחסים זו של אם וילדיה
Mali De-Kalo