Thank you for your patience while we retrieve your images.


Merav Shin Ben-Alon

strongמרב שין בן-אלון/strongstrong /strongstrong /strongstrongMerav Shin Ben-Alon/strongstrong 'קורות חיים'. 2003 . טכניקה מעורבת, תצלום. 40/strongstrongX28 ס"מ/strongbr/br/מתיחת חולצה על מסגרת עץ משמרת את הטקס של מתיחת הבד על מסגרת המסמן את תחילתו של תהליך העבודה של הצייר. העבודה 'קורות חיים' נוצרה לפני עשר שנים כחלק מ'סדרת תפרים'. וכך כותבת strongemמרב שין בן-אלון/em/strong: "העבודה 'קורות חיים' נוצרה בשלב שבו התחלתי לכתוב והכתיבה חיפשה לעצמה מקום.. את החולצות מתחתי מצדן הפנימי, החלק שנוגע בגוף ובדרך כלל סמוי מהעין. כך נחשפו התפרים והפתחים של הבגד כאלמנט רישומי וכאקט של חיבור ושל צלקת...פעולת הציור לא נעשתה באופן המסורתי של הנחת צבע על הבד, אלא באמצעות 'גילוי' של דימוי שהחולצה נושאת אתה כזיכרון. זו עבודה שמעולם לא הוצגה בתערוכה, אך אני מציגה כעבודה פותחת בהרצאות שאני נותנת. הדיון שאני מעלה מנסה לשאול באיזה אופן הטקסט על הבגד הנוגע בגוף אך מופנה לעולם הוא כלי לספר סיפור של זהות."
Merav Shin Ben-Alon