Thank you for your patience while we retrieve your images.


Iris Hassid Segal

strongemאיריס חסיד סגל/em/strong, מתוך הסדרות: strongMake/strong strongBelieve, Over/strongstrong-/strongstrong Looking, חיילות, הדפסות דיו,/strongstrong /strongstrong30*40/strongstrong /strongס"מ.br/strongemאיריס חסיד סגל/em/strong, מציגה בתערוכה שלוש סדרות העוסקות במעקב אחר תהליך התבגרותן שלנערות בחברה הישראלית. בשתי הסדרות, strong,/strongstrongOver/strongstrong-/strongstrong Looking/strong strongוחיילות,/strong עוקבת strongemחסיד סגל/em/strong, אחר תהליך התבגרותן של קבוצת נערות בישראל מגיל הטיפש-עשרה ועד גיוסן לצבא. מצלמתה נכנסת אל חדרי ההלבשה שלהן, מתעדת רגעים אינטימיים בעת שהן מתכוננות לטקס הפרומס' המפורסם של סיום התיכון, וחודרת אל 'קודשי הקדשים' גם כשהן עוברות מהיות נערות טיפש- עשרה והופכות לחיילות בבסיס הטירונות הצבאית. בסדרה strongMake Believe/strong, מתערבב המבט הדוקומנטרי המקצועי במבט אימהי כשstrongemחסיד/em/strong strongemסגל/em/strong הופכת את ביתה המתבגרת וקבוצת חברותיה למושא מחקרה. אולם גם אז, היא עומדת כ 'צופה מן הצד'. מצלמתה עוקבת אחרי קבוצת הבנות בבית, בחצר, ביחידות וביחד. מבגדי הספורט הבית-ספריים דרך שמלת הפרומס' ההוליבידית ועד לסידור הקפדני של הגבות והשיער תחת מדי הצבא האחידים - משמשות עבודותיה של strongemחסיד סגל/em/strong, מסמך ויזואלי המתעד את תהליך גיבושה של זהות עצמית בין נערות לנשיות עמוק בתוך התרבות הישראלית.
Iris Hassid Segal