Thank you for your patience while we retrieve your images.


Dina Levy

strongדינה לוי /strongstrongDina Levy/strongstrong 'ללא כותרת (נוף ורוד)', 2013, שמן על עץ, 50*/strongstrong50/strongstrong./strongbr/העבודה "קטנה"- "לחישה", כותבת strongemדינה לוי/em/strong. בין גוף עבודותיה גדולות המימדים היא אולי באמת כזו. strongemלוי/em/strong, עוסקת במשחק החברתי. בחוקיות, בכוחניות, במזל, בכללים הכתובים והלא כתובים.. "בפעולה הציורית הגוף שלי נכנס למשחק ... יש דמויות שמסתכלות פנימה אל תוך עצמן ויש כאלה שנלחמות על מקומן. לעיתים הרקע מפרק את הנושא.." ב ללא כותרת 'נוף ורוד', נטמעת ברקע דמות לובשת גופיית בטון. תלויה ו"נוזלת" בין נשיות לגבריות, בין נערות לבגרות, בין לבוש לעירום, בין כוח לחולשה. הדמות ה"קטנה" של strongemלוי/em/strong מבקשת לצאת מתוך מוסכמות הלבוש, המיניות והפיסיולוגיה ולהביט אל עצמה פנימה- פטורה מכל אלו.
Dina Levy