Thank you for your patience while we retrieve your images.


Rotem Rebak

strongרותם ריבק /strongstrongRotem Rybak /strongstrong'דיוקן עצמי'. 2013. נייר עיתון. 160 ס"מ/strong.br/בעבודתה העשויה ניירות עיתוןstrong, emרותם ריבק /em/strongמחפשת את המקום שבין האמנות לאומנות. את הנייר ה"קרפטי" אותו היא מכנה"זבל", היא מגלגלת לחבלים העוטפים את גופה סביב סביב עד שהיא נהית כלי קלוע שהוא פסל, שהוא דיוקן, שהוא גוף, שהוא בגד. קליפה מאווררת ומרוקנת. " אחרי שהנייר התייבש, הוצאתי את הקונסטרוקציה מתוך הפסל.. תהליך שהיה מרגש עבורי..זכיתי להכניס את הידיים שלי לתוך הגוף שלי.. לרוקן את עצמי. לראות כמה גופי יכול להכיל. כמו כלי שהיה מלא והתרוקן. כלי שהוא פסל.. שהוא אני".
Rotem Rebak