Zenfolio | Binyamin Gallery | Shira Gepstein-Moshkovich
שירה גפשטיין-מושקוביץ

עבודותיה אמוציונליות ועוסקות מצד אחד במושגי מקום-אין מקום, ארעיות ונדידה, ומצד שני באובססיביות, בגוף כמקום, ובחומרים שהגוף מייצר כסימון טריטוריה. בשפה ארכיטקטונית ובחומרים ארעיים נוצר ייצוג של היהודי הנודד, של הדם היהודי הטבוע במקום ומרמז על החיבור הגנטי הטבעי שלו לכנען, ארץ ישראל המובטחת. המיצבים נבנים בהנחה, כך ששום דבר לא יקבע וישתרש, ולבסוף הכל מתפרק והופך שוב לערמה של
חומרים גולמיים.
בציורים, הדימויים נבחרים כמיפוי של חומרי החיים האוטוביוגרפיים החזותיים. פעולת הציור האקספרסיבית בונה והורסת, מציירת ומוחקת שוב ושוב כך שנוצרים מרבדים אקלקטיים של צבע ושל דימויים.
תהליך תמידי. חיפוש. נדידה

בוגרת מדרשה 2004

shiradan15@gmail.com
054-7729024

untitled, 2006

untitled, 2006

Hasan Beck, 2004

Hasan Beck, 2004

Boat, 2012

Boat, 2012

Untitled, 2010

Untitled, 2010

Shibolet, 2012

Shibolet, 2012