Thank you for your patience while we retrieve your images.


Dina Levy

after painting 1, 2012, photograph


דינה לוי מציגה שני צילומים "בתום הציור 1,2", אלו עבודות המדברות על היחסים שבין המדיומים - ציור וצילום, על הגבולות הפיסיים של הציור כמו המסגרת, ועל הגבולות הווירטואליים שלו, הם הדימויים המשתקפים בו, על עבודתה ,"בתום הציור 1, 2012 היא כותבת: "זהו דימוי שנוצר ע״י חיתוך וירטואלי של הציור בתנועת ידיים שלי, שאופיינית לצלמים. הפעולה מנכיחה רבדים שלפני כן נעלמו מן העין ונוצר סיפור חדש. חיתוך צילומי יתעד ציור שאינו קיים וכביכול הוא שתלוי על הקיר. ואפשר לחתוך באמת!?""ציור שלי מתחיל מצילום שאני מביימת. ישנם בו קולאג'יות, הפשטה והשטחה. עבורי, הצילום חי והציור לא מת."
Dina Levy