Thank you for your patience while we retrieve your images.


Dina Levy

After painting 2, 2012, photograph

דינה לוי מציגה שני צילומים "בתום הציור 1,2", אלו עבודות המדברות על היחסים שבין המדיומים - ציור וצילום, על הגבולות הפיסיים של הציור כמו המסגרת, ועל הגבולות הווירטואליים שלו, הם הדימויים המשתקפים בו, על עבודתה "בתום הציור 2, 2012 ": "דימוי שנוצר על הרצפה סביב ומתחת למסגרת הציור והוא מעיד על עקבות של פעולות הציור. צילום שלו מתעד ציור שעוד רגע יעלם מתחת לשכבות של הציור הבא. ציור שלי מתחיל מצילום שאני מביימת. ישנם בו קולאג'יות, הפשטה והשטחה. עבורי, הצילום חי והציור לא מת."
Dina Levy