Thank you for your patience while we retrieve your images.
קוורטט
נועה בן-נון מלמד, נורית ירדן, איריס חסיד סגל, פראנס לבה-נדב

במעין מהלך הפוך מתערוכה קבוצתית שבה מתקיימת קרבה המייצרת תזה, יצרו האמניות נעה בן-נון מלמד, איריס חסיד, נורית ירדן ופראנס לבה-נדב ארבע מיני תערוכות, כל אחת בקיר נפרד, כמעט רטרוספקטיבי.
העבודה על התערוכה "קוורטט", שהיא תוצר של דיאלוג בין האמניות שאצרו את התערוכה מתוך שיתוף פעולה קבוצתי, החלה ברעיון לנסות לבדוק את המוטיבים הבולטים שבהם השתמשה כל אחת ביצירה שלה לאורך השנים, ומהם לייצר לקסיקון דימויים אישי. תהליך הבדיקה המשותף והשמירה על האוטונומיה של כל אחת, הולידו חיבורים בלתי צפויים בין הקירות, בין הדימויים ובין הנרטיבים הגלויים והסמויים.
ייוצגו עבודות במגוון טכניקות: צילום ישיר, סריקות, צילום מעובד וסטילס-וידיאו.
Iris Hassid SegalNoa Ben-Nun MelamedNurit YardenFrance Lebee-NadavInvitation