Thank you for your patience while we retrieve your images.
הלוואי וזאת הייתה בדיחה
I Wish it Was a Joke
catalog
קבוצת ע•דש: שרון אזגי | עירית בראל בסן | דפנה טלמון | עידית קופסקי
Sharon Azagi | Irit Barel Bassan | Dafna Talmon | Edith Kofsky

אוצרת: הדסה כהן | Curator: Hadassa Cohen

בניסיון לבחון את התנועה האנושית בין הרצון להשתייך והשאיפה לסינגולריות והגשמה עצמית, צוללות ארבע האמניות אל נבכי הרשתות החברתיות ודולות משאלות לב כמוסות, מגונות, מצחיקות ולעתים מעוררות פלצות המתחילות במילה ״הלוואי״. משאלות אלה עוברות תחת ידי האמניות פירוק, הפרדה והמרה לעבודות אור וקול המתלכדות למיצב משותף שפרוש בכל חלל הגלריה.