Thank you for your patience while we retrieve your images.
לחץ.אוויר
ליאור אשל / ירדן בן-צור / צאלה גרינברג / אסיה וקסלר / טל משה / מיכל קליסקי

Lior Eshel \ Yarden Ben-zur \ Tseela Greenberg \ Asia Weksler \ Tal Moshe \ Michal Kalisky

ליווי אוצרותי: שלומית ליוור
Curatorial guidance: Shlomit Liver

פעולות פיזיות ורגשיות, לעיתים אלימות, לעיתים מלאות חמלה, נשזרות זו בזו בתערוכה שכולה סבה סביב מצבי דחיסה שונים. החיים בעידן שלנו מתאפיינים בעודפות. מידע, חפצים, אוכלוסין, חוויות ועוד מתקיימים זה לצד זה ומתחרים על מקום וזמן מוגבלים. אנו גרים בצפיפות, דוחסים מידע, מועכים זבל ונאבקים בכדי להספיק יותר. ללחץ בו אנו מתקיימים יש השלכות, פיזיות על העולם ובעיקר השלכות על הנפש. העבודות בתערוכה בוחנות באמצעים שונים את התוצאה והמשמעות של הפעלת לחץ, הן במובן הפיזיקלי, ובעיקר כמצב תודעתי קיומי מתמשך