Thank you for your patience while we retrieve your images.
כותרת התערוכה מתהווה טומנת בחובה משמעות כפולה. התהוות נקשרת לבריאה, צמיחה וגדילה, ויחד עם זאת בהפרדה הויזואלית בין שני סוגי זמן באותה מילה, נוכחת ביתר שאת ההבחנה בין מה שהיה ואיננו לבין מה שהווה וקיים. התהליך הוא עיקר העיקרים, תהליך אינסופי ורפטטיבי במופעיו השונים, נוכח בעבודות המוצגות בתערוכה.
Gabriella KleinEtamar BeglikterLianne SilbarmanShlomit Liver