Thank you for your patience while we retrieve your images.
כותרת התערוכה מתהווה טומנת בחובה משמעות כפולה. התהוות נקשרת לבריאה, צמיחה וגדילה, ויחד עם זאת בהפרדה הויזואלית בין שני סוגי זמן באותה מילה, נוכחת ביתר שאת ההבחנה בין מה שהיה ואיננו לבין מה שהווה וקיים. התהליך הוא עיקר העיקרים, תהליך אינסופי ורפטטיבי במופעיו השונים, נוכח בעבודות המוצגות בתערוכה.

Gabriella Klein

Gabriella Klein

Etamar Beglikter

Etamar Beglikter

Lianne Silbarman

Lianne Silbarman

Shlomit Liver

Shlomit Liver