Thank you for your patience while we retrieve your images.
נעה קסטל, דניאל חנוך ,דור קדמי, גדעון לוין
Noa Kastel, Daniel Hanoch, Dor Kedmi, Gidon Levin
תערוכה קבוצתית של צלמים המציגים את נקודת מבטם על נוף הארץ השגור תוך התייחסות באופן ישיר או עקיף לעקבות הפעילות הביטחונית בשטח. העיסוק בנוף משמש עבור היוצרים כעין טיפול עצמי-פסיכותרפי, דרך הפיכת הסביבה רוויית האלימות למרחב דמוי משחק. תהליך זה מאפשר העלאת זיכרונות קולקטיביים ואישיים, מודחקים וקיימים של הנוכחות המיליטריסטית בחברה הישראלית.
Daniel HanochNoa KastelDor Kedmi