Thank you for your patience while we retrieve your images.
מעגל תנועה
Perpetuum Mobile

דוד (דוכי) כהן | עוזיאל רנחל
David (Duchi) Cohen | Uziel Rangel

אוצר: ידידיה גזבר
Curator: Yedidya Gizba

צמד אמנים צעירים יוצאים לסיבוב במעגל תנועה של בגדים, טקסים ומיתולוגיה מקומית. עבודותיו של דוד (דוכי) כהן בוחנות פריטי לבוש ומרכיבי זהות אחרים כמחקר אנתרופולוגי-אישי; עוזיאל רנחל מתמקד בדימויי ריקוד טקסיים באמצעות הדפסים, ליתוגרפיות וציורי שמן

עבודותיהם של כהן ורנחל משתלבות זו בזו ויוצרות עדשה רבת-עוצמה הבוחנת ריטואלים וזהות מקומית תוך התמקדות המחלצת אותם מההקשר המצומצם ומאפשרת זוית רחבה ועומק מבט. העבודות מעניקות לגוף הטקסי ולבגדים הסובבים אותו משנה חשיבות, לא רק כשמדובר בבגדים ייחודיים לריטואל אלא גם בפריטי לבוש יומיומיים ופרוזאיים. ההצבה המשותפת יוצרת השוואה חשובה ועקרונית בין היומיומי והחגיגי המהותית לרגע בו היחיד פושט צורה ולובש צורה

בין פיגורציה להפשטה ובין הצטברות למחיקה, כהן ורנחל משתמשים במעגל ובתנועה כאמצעי לדיון ביחסי היחיד והקבוצה. היחידים נוטלים עליהם את בגדי הקבוצה ופושטים אותם, בונים את המעגל ופותחים אותו. למעגל התנועה הזה אופי ייחודי משלו, והעבודות מתמסרות לריטואל כדי ליצור דרכים מרהיבות להשתלב בו; דרכים עדינות ונועזות בעת ובעונה אחת
David (Duchi) CohenDavid (Duchi) CohenDavid (Duchi) CohenUziel RangelUziel RangelUziel Rangel