Thank you for your patience while we retrieve your images.
רזידנסי בבנימין
"רחוק משם וקרוב לכאן".
catalog
במהלך ארבעת השבועות הקרובים, תהפוך הגלריה לשדה משחק מחקרי פרפורמטיבי-חזותי. אמניות.ים מהגלריה יפעלו יחד עם א.נשי תנועה וגוף, שיתארחו אצלנו בחלל למפגשי אימפרובזציה.
קבוצות יצירה משתנות, של אמני.יות, תנועה ושל אמנים.יות חזותיים.יות, יניעו מהלכים בחלל, שילבש ויפשט צורה כפועל יוצא מכך, יצבור חומרים, תיעודים וסימנים לצד חומר תנועתי שייווצר בתהליך.
הפרוייקט הוא בסימן "רחוק משם וקרוב לכאן" ומכוון לשאול שאלות על קרבה, מרחק, גבולות, ביטוי גופני, יחסי גוף-סביבה והיבטים של תקשורת אמצעית ובלתי אמצעית.
התחלנו לעבוד, החלל כבר אינו ריק, עקבות הפעולה מתחילות להצטבר בו. אנחנו סקרנים.ות לראות את המשך תהליכי הגילוי והיצירה והתממשותם בחלל הגלריה.
אוצרות התוכנית:
טל הפנר
שלומית ליוור
משתתפות.ים:
גליה אבידר
דרור היבש
יונתן לוי
מאיה שוורץ
נאוה אוזן
ענבר קובי
עדי רוזן
שרית אכטנברג
תמר שפר