Thank you for your patience while we retrieve your images.
מובלעת

אוצרים: יואב אדמוני ודן מדורסקי

מציגים: יואב אדמוני, מתן אורן, בת אל אמה דיין, ברק ברינקר, עתר גבע, אור הרץ, שירה טבצ'ניק, דינה לוי, שלומית ליור, אורי נועם, אברהם קריצמן, אורי שפירא.

המובלעת הינה ישות דינאמית, היא מוגדרת על ידי הסופי בתוך האין-סופי, כלומר, על ידי גבולה ועל ידי כל מה שמעבר לתחומו. היא קובעת לעצמה גבול ומוציאה ממנו את כל מה שאינו שייך לה. תוכנה שולל את הזולת אך בה במידה שולל את גופה כאוטונומי, שכן את הגדרתה מקבלת אך ורק מן היחס לזולתה. לא תיתכן מובלעת כמשהו מבודד, העומד בפני עצמו, כדי לתופשה ולהבינה יש לחרוג תמיד אל מעבר לה, תנועה מתהווה אל האחר הבלתי נפרד מפנימיותה.
המובלעת היא אחת לא פחות מאשר היא שתיים. התחושה הזו של מובלעת היא אין סוף טיפות שמן במים הכי עמוקים, עמומים. זיהום מתמיד של שמירת גבולות אימפוטנטית. היא המרחק הכי גדול שניתן לחשוב עליו כקרום, ככיפוף זרות, אל תוך מוכרויות הניתנות להכלה. המובלעת היא תחושה של ערבוב ושל זליגה, אך עם הישמרות. כמו אלפי מנגנונים קטנים אשר מקיימים חברות מינאטוריות ,אוכלוסיות חותכות קווי אורך דרך מדרכות משותפות, מבטים משתדלים להינעץ קדימה.
העבודות בתערוכה בוחנות את מושג המובלעת בפן הפוליטי, החברתי והאישי. הן פועלות על פי היגיון פנימי, תוצאה של פעולות אישיות ופרטיות שבה בעת מתפרקות ונבנות מחדש מתוך היחסים ביניהן. קיבוץ העבודות בתערוכה אינו מעמיד אותן על ציר ליניארי או יוצר נרטיב. הן נותנות ומקבלות את קולן זו מזו, ובכך משמרות וממציאות את זהותן. העבודות מעמידות בשאלה מרחבים ציבוריים ופרטיים ומנכיחות את החיפוש אחר גבולותיהם והחריגה אל מעבר להם.