Thank you for your patience while we retrieve your images.
עירית בראל בסן
ציור, רישום, פיסול

אני מתעניינת בשאלת היחס בין צורה לתוכן, בקשר בין אמת לכיסוי. נגזרת של השאלה הזאת היא עיסוק ביופי ובגוף. היחסים בין הצורות, כשמדובר בדמויות, מבטאים לעיתים באופן העמדתם, שיקוף של יחסים בין אישיים. הבסיס לכל פעולה בחומר היא הצורה. אני יוצאת ממנה ומשבשת אותה. החומרים שאני משתמשת בהם משתנים בהתאם לצרכי העבודה, ועם זאת מתקיימים בעבודות אלמנטים זהים, כמו שרירותיות, השטחה, התפרקות של הדימוי, הטבעה, ומשחק בין צורות אמורפיות לצורות ריאליסטיות או ערבוב בין שפות שונות.

בוגרת בצלאל 2005

iritbarelbassan.com
[email protected]
054-4727561