Thank you for your patience while we retrieve your images.
אתי לוי
רישום ומיצב

מרכז הפרקטיקה שלי מתחיל מ"שיחה" עם דף הנייר, בהקשר של סדר אחר של ייצוגים, סימנים ומשמעויות. אני חוקרת, חושפת ועובדת עם המעמד הכפול והאמביוולנטי של הטקסט והכתב: סימנים מוסכמים, טעונים, הנושאים משמעות תרבותית, אישית ופונקציונלית בהקשר של מקום וזמן מחד, ובעלי קיום חומרי, קונקרטי וסתום מאידך. הכתב "נמס" והופך לכתם ואילו כתם נראה כמו כתב

בוגרת מדרשה בהצטיינות, 2014
בצלאל 2018 MFA
etilevi81.wixsite.com/etileviart
[email protected]
052-8644302