Thank you for your patience while we retrieve your images.


Jonathan Levy 23.2.23

עבודת וידאו בחלל המדרגות במסגרת

פרויקט "תוספתן"
יונתן לוי / שתי דקות, 2019

אוצר: דורון פישבייןאישה וגבר, זרים זה לזה, נפגשים לרגע על ספסל.
על התפר שבין המנוכר לאינטימי הם נוגעים לא נוגעים, שותקים, כמעט שאינם מחליפים מבט. פועלים זו ביחס לזה. במחוות גוף ובתנועות פשוטות נרקמת עלילה עם התחלה, אמצע וסוף. מה עובר בראשם? מה צופן בחובו המפגש?
בתהליכי היצירה שלו לוי בוחן יחסי כוח וגבולות שיח בין אמן-גבר לסובייקט-אישה בסיטואציות יומיומיות שהוא יוצר. סיטואציות אלה, בנוכחות המצלמה, פותחות פתח לדיאלוגים אינטימיים, לעיתים מביכים, ומעלות שאלות אודות המתרחש, או האמור להתרחש, גם מחוץ לגבולות העבודה.
Jonathan Levy 23.2.23